Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle met als doel te voorkomen dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat.

Bij strafbare feiten

Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd. Als een jongere 18 wordt, is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Maar het jeugdstrafrecht kan tot 21 jaar van toepassing blijven, als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Omdat ze verbonden zijn aan de duur van de proeftijd, kunnen de jeugdreclassering en de jeugdhulp die daar bij hoort ook tot na het 18e jaar doorlopen.

Bij schoolverzuim

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Dan kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken en dit voorleggen aan de rechter.

Wie legt jeugdreclassering op?

De rechter, Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie kunnen jeugdreclassering opleggen. Het Openbaar Ministerie vraagt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de maatregel jeugdreclassering uit te voeren.

Alle jongeren die zijn aangehouden en een proces verbaal hebben, worden besproken in het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een samenwerking tussen het Openbaar Miniserie, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente Rotterdam, omliggende gemeenten en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Omdat hier alle partijen bij elkaar zitten, wordt informatie snel uitgewisseld. Zo kan het Veiligheidshuis goed beoordelen wat  voor de jeugdige met een proces-verbaal de beste combinatie is van straf en zorg.

Is het verplicht?

Ja. Houdt een jongere zich niet aan de afspraken? Dan volgt een voorwaardelijke straf. De jeugdbeschermer rapporteert aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad zorgt voor afstemming met de rechter en het Openbaar Ministerie.

[accordion clicktoclose=”true”]
[accordion-item title=”Toezicht en Begeleiding van de jeugdreclassering”]Onze jeugdbeschermers voeren de maatregel voor jeugdreclassering uit. De jeugdbeschermer heeft de regie op de hulp die wordt ingezet om te voorkomen dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat.

De jeugdbeschermer maakt samen met de jeugdige en de ouders een plan van aanpak. Daarin gaat het niet alleen over het delict maar onder andere ook over school, werk, vrienden, vrije tijd en thuis. De jeugdbeschermer maakt duidelijke afspraken en ziet erop toe dat die worden nagekomen.  Deze reguliere vorm van jeugdreclassering noemen we ook wel Toezicht en Begeleiding.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Harde Kern Aanpak”]Deze maatregel wordt opgelegd aan jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere begeleiding van de jeugdreclassering. Als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, stopt het traject en volgt vaak alsnog jeugddetentie.

Wat is het doel?
De jeugdreclasseerder en de jongere stellen samen een programma op, met als doel een ander leven op te bouwen. Het programma bestaat uit roosters met de volledige dag- invulling, bijvoorbeeld werk of een opleiding, een stabiele woonsituatie, een andere vorm van vrijetijdsbesteding en een goed, minder risicovol sociaal netwerk.

Hoe lang duurt het?
De Harde Kern Aanpak is een intensief traject van 6 maanden. Bij een Harde Kern Aanpak is het mogelijk om de aanpak éénmalig met zes maanden te verlengen. Is het traject naar tevredenheid verlopen? Dan start voor de jongere de reguliere jeugdreclassering.[/accordion-item]

[accordion-item title=”CRIEM”]Deze maatregel wordt opgelegd aan jongeren die afkomstig zijn uit een niet-westerse minderheidsgroep en die voor de eerste keer, of voor meerdere lichte vergrijpen, met justitie in aanraking komen. Bij deze jongeren is er sprake van een gebrekkige integratie van het gezin in de Nederlandse samenleving. Het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te integreren, zijn risicofactoren die tot delictgedrag kunnen leiden. Reguliere jeugdreclassering is dan niet doeltreffend.

Wat is het doel?
De CRIEM aanpak is geen straf maar een begeleidingstraject. Het doel is ervoor te zorgen dat de jongere en het gezin niet geïsoleerd leven, maar deelnemen in de Nederlandse samenleving. De jeugdbeschermer helpt het gezin de weg te vinden naar voorzieningen, organiseert gesprekken op school en informeert ouders hoe het er in de Nederlandse samenleving aan toe gaat.

Hoe lang duurt het?
De CRIEM aanpak duurt meestal 3 maanden, maar kan worden verlengd. Na drie maanden gaat de CRIEM aanpak over in een regulier jeugdreclasseringstraject.[/accordion-item]

[/accordion]

Feedback