Jeugdreclassering

JBRR biedt hulp en toezicht bij strafbare feiten en ongeoorloofd schoolverzuim. Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle met als doel te voorkomen dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat.

Bij strafbare feiten

Vanaf 12 jaar kan een kind voor strafbare feiten worden vervolgd. Als een jongere 18 wordt, is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Maar het jeugdstrafrecht kan tot 21 jaar van toepassing blijven, als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waarin het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Omdat ze verbonden zijn aan de duur van de proeftijd, kunnen de jeugdreclassering en de jeugdhulp die daar bij hoort ook tot na het 18e jaar doorlopen.

Bij schoolverzuim

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Dan kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken en dit voorleggen aan de rechter.

Wie legt jeugdreclassering op?

De rechter, Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie kunnen jeugdreclassering opleggen. Het Openbaar Ministerie vraagt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de maatregel jeugdreclassering uit te voeren.

Alle jongeren die zijn aangehouden en een proces verbaal hebben, worden besproken in het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente Rotterdam, omliggende gemeenten en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Omdat hier alle partijen bij elkaar zitten, wordt informatie snel uitgewisseld. Zo kan het Veiligheidshuis goed beoordelen wat voor de jeugdige met een proces-verbaal de beste combinatie is van straf en zorg.

Is het verplicht?

Ja. Houdt een jongere zich niet aan de afspraken? Dan volgt een voorwaardelijke straf. De jeugdbeschermer rapporteert aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad zorgt voor afstemming met de rechter en het Openbaar Ministerie.


Feedback