Onze Werkwijze

Een kind opvoeden is niet altijd even makkelijk. Uw zoon of dochter heeft problemen en u ziet niet hoe u deze kunt oplossen. U kunt ook zelf problemen hebben, waardoor het niet lukt de situatie te veranderen. Soms is een luisterend oor al genoeg. Als u hulp nodig hebt kunt u in contact komen met de jeugdbescherming.

De Werkwijze van JBRR

Wat kunnen wij voor u doen?

Een jeugdbeschermer kijkt samen met u welke hulp het beste past bij uw situatie. Wij gaan met u in gesprek, luisteren naar wat u belangrijk vindt en spreken als dat nodig is ook met anderen, zoals docenten en andere gezinsleden. Wij zetten hulp in om u te helpen met de problemen die u ervaart, bijvoorbeeld om het contact met uw kind te verbeteren. De mening van uw kind  is daarbij ook belangrijk. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er iets verandert in de situatie.

 

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Als er zorgen zijn over uw thuissituatie of omdat het niet goed gaat met uw kind, kan de rechtbank besluiten tot een maatregel. Wij krijgen de opdracht om deze jeugdbeschermingsmaatregel uit te voeren. De maatregelen zijn:

  • De ondertoezichtstelling (OTS) of de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
  • De voogdijmaatregel
  • Jeugdreclassering
Wat is een ondertoezichtstelling?


Als uw kind onder toezicht wordt geplaatst door de kinderrechter, gaat een jeugdbeschermer u en uw kind ondersteunen en begeleiden.
Een ondertoezichtstelling (OTS) betekent dat de jeugdbeschermer samen met u en uw kind bekijkt wat in uw gezin verbeterd kan worden. We kijken ook hoe het met de andere kinderen in het gezin gaat. De OTS duurt voor jongeren tot 18 jaar maximaal één jaar. Een VOTS duurt maximaal drie maanden.

Loopt een (V)OTS ten einde? Dan kijkt
 de jeugdbeschermer samen met u, uw kind en hulpverleners of de doelen zijn behaald. De uitkomst bepaalt of er wel of geen verlenging van de OTS aan de kinderrechter wordt gevraagd.

Wat is een voogdijmaatregel?

Als u als ouder (tijdelijk) geen beslissingen over uw kind kan nemen, moet iemand anders dit doen. De kinderrechter beslist hierover.
Allereerst kijkt de kinderrechter of een familielid of bekende van u deze taak op zich kan nemen. Zo niet, dan kan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de voogdij over uw kind toegewezen krijgen.

Onze jeugdbeschermer neemt dan de belangrijke beslissingen van u over. Bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school moet, dan moeten wij daar toestemming voor geven.
De jeugdbeschermer bepaalt door wie uw kind wordt opgevoed, houdt toezicht en treedt op als wettelijke vertegenwoordiger. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij een handtekening zetten onder documenten waar die van een ouder/opvoeder nodig is.

De voogdijmaatregel loopt tot uw kind 18 jaar wordt, omdat uw kind daarna voor de wet meerderjarig bent.

Wat is jeugdreclassering?

Een jongere tussen de 12 en 18 jaar kan een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen van de rechter als hij of zij een strafbaar feit hebt gepleegd, of daarvan wordt verdacht. De jeugdbeschermer voert begeleiding en controle uit als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Dit kan een regulier of intensief traject zijn. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen.

De jeugdbeschermer volgt hoe het gaat met uw kind en controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. De jeugdbeschermer kan hulp inzetten als dat nodig is. Het doel is uw kind weer op het rechte pad te brengen en te houden. Wij vinden het belangrijk dat een jongere een goede toekomst krijgt.

Hoe werkt jeugdreclassering?

STAP 1: KENNISMAKEN
Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter maakt de jeugdbeschermer kennis met u en uw kind. De jeugdbeschermer vertelt wat de maatregel inhoudt, hoe het beste kan worden samengewerkt en beantwoordt vragen. U kunt vooraf een aantal vragen opschrijven en meenemen naar het gesprek.

STAP 2: WAT GAAT GOED EN WAT KAN BETER?
We willen er samen met u voor zorgen dat de situatie verbetert. De jeugdbeschermer bespreekt met u de situatie thuis. Wat vindt u op dit moment goed gaan? En wat gaat minder goed?
Onze jeugdbeschermer wil inzicht krijgen in de thuissituatie en vraagt ook anderen naar hun mening, zoals familie, school en eerdere hulpverleners.

STAP 3: DOELEN OPSTELLEN EN HULP INZETTEN
De jeugdbeschermer kijkt samen met u en uw kind naar wat belangrijk is. Samen worden doelen gemaakt om de komende periode aan te werken.
Een jeugdbeschermer vraagt voor het gesprek ook naar de wensen van uw kind . Dit nemen wij mee in het gezinsplan.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat de situatie verbetert en duidelijk wordt welke hulp u hierbij nodig hebt.

CRISISINTERVENTIE

Wat is crisisinterventie?

Als acuut hulp nodig is, kan een medewerker van het crisisinterventieteam deze direct inzetten. Dit kan 24 uur per dag. Iedereen kan om hulp vragen: u, uw kind én professionals als politie, ziekenhuizen, wijkteams, scholen, de huisarts of andere hulpverleners. De medewerker overlegt met u en uw kind en andere betrokkenen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk weer goed gaat.

Is de crisis voorbij? Dan bekijkt de medewerker of er verdere hulp en ondersteuning nodig is. De hulp is in principe vrijwillig. Als dit niet kan en er zijn wel grote zorgen om uw kind, dan kan de medewerker uw kind aanmelden bij het jeugdbeschermingsplein of de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat zijn uw rechten?
  • U en uw kind hebben het recht om van je jeugdbeschermer uitleg te krijgen over wat hij voor u kan doen.
  • U en uw kind hebben het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het gezinsplan ter verbetering van de thuissituatie.
  • U heeft het recht het dossier in te zien. Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft uw kind ook het recht om het dossier in te zien.
  • Als uw kind onder toezicht staat kan de jeugdbeschermer een schriftelijke aanwijzing geven. Een schriftelijke aanwijzing is een belangrijke brief waarin staat dat het advies van de jeugdbeschermer opgevolgd moet worden.
  • U heeft het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan. Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft hij of zij ook het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
  • Bent u het niet eens met de gemaakte keuzes of bent u niet tevreden over de samenwerking met de jeugdbeschermer? Bespreek dit dan met hem of haar. Komt u er in een gesprek niet uit? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen.

Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD)

Wat is het KSCD?

Het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD) is een onderzoeksbureau dat op onafhankelijke wijze (psycho)diagnostisch onderzoek doet. Dit betekent dat de jeugdbescherming en de rechtbank geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het onderzoek of het advies dat door het KSCD wordt gegeven. Het KSCD voert tijdens het onderzoek dus geen inhoudelijk overleg met de jeugdbeschermer.

Hoe werkt het KSCD?

Een KSCD-onderzoek wordt via een aanvraagformulier door de jeugdbeschermer bij het KSCD aangevraagd. Op dit formulier staan alle vragen die het KSCD gaat onder­zoeken en beantwoorden.

De jeugdbeschermer is verplicht het aanvraagformulier door te nemen met alle personen (van 12 jaar en ouder) over wie er vragen zijn gesteld in het onderzoek.

Op dit formulier wordt ook aangegeven welke informatie door de jeugdbeschermer wordt meegestuurd en bij welke instanties informatie kan worden opgevraagd.

U geeft als betrokkene in het onderzoek toestemming voor het KSCD-onderzoek, door dit aanvraagformulier te ondertekenen.

Wat kan je verwachten?

Op de website van het KSCD staat alle informatie toegespitst op de volgende doelgroepen:

Ga naar de website www.kscd.nl voor alle informatie.