Jeugdzorg

Actueel

‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’

18 juni 2019 - 

Vandaag ontvingen wij van gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit het rapport ‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?’. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. In het rapport zijn een aantal ervaringen en oplossingen van jongeren in de gespecialiseerde jeugdhulp opgetekend. Met als doel een bijdrage te leveren aan een betere jeugdhulp.

De kinderombudsman roept in het rapport op om te luisteren naar kinderen en jongeren. Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond willen wij de cliënt graag centraal stellen. Dit is te allen tijde het uitgangspunt van ons handelen. Wij zijn er immers voor de kinderen en jongeren die aan ons zijn toevertrouwd. Daarnaast vinden wij een gesprekspartner in onze Cliëntenraad, waar een gedreven groep (oud)cliënten onze organisatie voorziet van de nodige feedback. Naar aanleiding van de waardevolle Jongerendialoog die wij eerder dit jaar organiseerden, zijn er nu ook plannen om een Jongerenraad op te richten.

Stans Goudsmit wijst in het rapport op het belang om ouders te betrekken op het Jeugdbeschermingsplein. Wij onderschrijven dit belang en zijn blij te kunnen melden dat dit in een groot aantal van de gemeenten in onze regio inmiddels het geval is. Overigens: ouders hebben binnen ons werk altijd al een plek aan de zogeheten teamtafel. Dit is een breed overleg wat wij organiseren na de start van een maatregel, tussentijds en richting afsluiting, met ouders en alle overige belangrijke betrokkenen aan tafel. In dit overleg wordt gezamenlijk wat er nodig is voor een jeugdige en het gezin en wie wat gaat doen.

In het rapport wordt ook gewezen op de misstanden in de jeugdhulp. Zo signaleert de kinderombudsman lange wachtlijsten, veel wisseling in jeugdbeschermers en moeilijke bereikbaarheid. Daarbij kaarten o.a. rechtbank en advocaten aan dat zij zien dat jeugdbeschermers overlopen. Deze geluiden zijn ons natuurlijk niet onbekend en krijgen op dit moment gelukkig landelijk de aandacht. We hebben op dit moment te maken met een hoge werkdruk, veroorzaakt door te weinig financiële middelen, een krappe arbeidsmarkt en de fikse stelselwijziging. In dit kader werd eerder in de blog ‘Ga er maar aan staan’ van onze bestuurder Arina Kruithof erkenning gevraagd voor de moeilijke taak waar onze jeugdbeschermers  dagelijks aanstaan.

Gelukkig gaat er in ons werk ook heel veel goed en zijn er veel kinderen en jongeren die wij daadwerkelijk verder kunnen helpen. Zoals in het rapport zelf staat: het geeft geen compleet beeld van de jeugdzorg.

Reactie van onze Cliëntenraad
“Wij herkennen de signalen van de ombudsman. Tegelijkertijd zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen binnen JBRR. Onze samenwerking met JBRR is – met name op organisatorisch – aanzienlijk verbeterd. Wij voeren frequent gesprekken met allerlei betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Intern bijvoorbeeld maandelijks met de bestuurder of met jeugdbeschermers en gebiedsmanagers bij trainingen, organisatiebijeenkomsten of werkgroepen. Maar wij spreken ook met andere cliënten om hun meningen en ervaringen te horen, individueel of op een ouderavond. Deze cliënten ervaren vaak steun ons en voelen (h)erkenning voor hun verdriet en boosheid.

Deze gesprekken op verschillende niveaus dragen ertoe bij dat het cliëntperspectief binnen JBRR steeds beter op tafel komt en de cliënt zich meer gehoord en begrepen wordt. De stem van de cliënt is steeds meer zichtbaar in de organisatie. Het zou goed zijn om in de uitvoering nog meer rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Zoals bijvoorbeeld bij het Jeugdbeschermingsplein. Zo zou indien mogelijk in de planning meer rekening gehouden kunnen worden met de schooltijden en het werk van de gezinnen.”

“Geweldloze jeugdzorg?”

27 mei 2019 - 

Vorige week dinsdagmiddag 21 mei gingen drie jongeren (14, 15 en 23 jaar) en drie ouders in gesprek met zeven van onze collega’s. Het doel? Ervaringen uitwisselen over geweld in de jeugdzorg. Wat is geweld in de jeugdzorg? Wat maken onze gezinnen en jeugdprofessionals mee? Waar kunnen we van leren?

Aanleiding was het volgende maand te verschijnen rapport van Commissie de Winter die onderzoek heeft gedaan naar geweld in de jeugdzorg (1945 – 2016). In de aanloop daartoe hebben een aantal jeugdzorgorganisaties samen met Jeugdzorg Nederland meerdere bijeenkomsten georganiseerd met cliënten en professionals, om te praten over geweld in de jeugdzorg. Geconstateerd werd dat we nóg meer kunnen en moeten doen om de jongere te horen en een positie te geven in het hulpverleningstraject. Eén vervolgactie is het organiseren van dialoogbijeenkomsten in instellingen. Vanuit Jeugdbescherming Rotterdam mochten wij alvast ‘oefenen’ met een dialoog. Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende bijeenkomst.

Na een kort welkomstwoord van onze bestuurder Arina Kruithof en een introductie van gespreksleider Anica Schilperoord (Missing Chapter) kwam het gesprek op gang.

Machtsvertoon
Een van de jongeren bracht naar voren dat machtsvertoon tussen een cliënt en een hulpverlener als geweld wordt ervaren. “Soms werd ik gewoon aangestaard door een groepsleider totdat ik zou exploderen, later bleek dat dit onderdeel van de behandeling was. Dat voelt als geweld”. De jongere vervolgt: “Kijk, ik ben niet heilig, ik ben koppig en kan niet goed luisteren. Maar vijf van de tien keer zit ik echt niet fout. Ik voel me dan zo machteloos.” Een jeugdbeschermer die zelf in de gesloten jeugdzorg heeft gewerkt knikt: “Hulpverleners stellen zich vaak minder kwetsbaar op uit angst om hun gezag te verliezen.”

Raar he?
Een andere jongere vertelt dat hij een gelukkige tijd heeft gehad in de open woonvoorziening waar hij jarenlang woonde. “Ik voelde me vrij en gelukkig binnen de groep. Natuurlijk wilde ik graag bij mijn moeder zijn, maar de begeleiding deed mij goed. De troost van een knuffel door de groepsleiding hielp mij. Ik vond het ook best moeilijk om afscheid te nemen van de groep”. De jongere grinnikt: “Raar he?” Een jeugdbeschermer reageert: “Onlangs vertelde een van mijn jongeren tijdens een evaluatiegesprek dat zij echt gelukkig is binnen de gesloten setting waar zij verblijft.” De gespreksleider vroeg vervolgens wat haar gelukkig maakte. Hierop vertelde de jeugdbeschermer dat er geen ruzies meer waren, het meisje werd gehoord en ze ging weer naar school.

‘Mensenwerk’
Dat het werk van de jeugdbescherming ‘mensenwerk’ is komt gedurende het dialoog diverse keren aan bod. “Soms voel je geen klik”, vertelt een van de moeders, “Maar je moet meewerken, want het is verplicht.” Zij mist soms empathie bij hulpverleners.  “Als een jeugdbeschermer zich kwetsbaar opstelt, kun je makkelijker een fout accepteren. Ik merkte dat mijn jeugdbeschermer toch om mijn kinderen ging geven en dat deed mij goed. Kwetsbaarheid en openheid draagt bij aan het bevorderen van de gelijkwaardige relatie.”

Tips
Gedurende het dialoog kwamen diverse tips voor jeugdbeschermers naar voren;

  • Dreig naar een jongere niet met een gesloten plaatsing. In plaats daarvan kun je blijven benoemen waarom het gedrag een gevaar vormt voor de jongere of zijn omgeving.
  • De dreiging van een overplaatsing heeft invloed op de veiligheidsbeleving van een jongere. Jongeren zouden zich geen zorgen hoeven te maken waar zij vanavond slapen.
  • Bespreek met de jongere zijn traject. Als een jongere wordt overgeplaatst, geef de jongere uitleg hierover en betrek hem of haar in de besluitvorming. Als zijn of haar mening niet gehonoreerd kan worden, leg dan uit waarom. Check altijd of de jongere jouw uitleg begrepen heeft.
  • Bereid een jongere voor voorafgaand aan een evaluatiegesprek (met meerdere hulpverleners) of verwerf zicht in de wijze waarop de groepsleiding dit doet, zodat je hierop kunt anticiperen.
  • Als de samenwerking met een cliënt stroef verloopt, maakt dit dan bespreekbaar. Bevraag de cliënt hiernaar, vertel je eigen ervaringen en inventariseer samen met de cliënt welke oplossingen mogelijk zijn.
  • Informeer de cliënt over welke verwachtingen hij mag hebben van jou als jeugdbeschermer. Blijf benoemen dat het vak jeugdbescherming mensenwerk is. Stel jezelf kwetsbaar op en biedt excuses voor de dingen die we anders hadden kunnen doen.

Het gesprek werd afgesloten door Arina Kruithof, bestuurder JBRR. “In de relatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt is sprake van ongelijkheid – net zoals die er is in de relatie tussen een ouder en een kind, daar staat echter liefde tegenover. Het is onze opgave om de ongelijkheid in de relatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt zo klein mogelijk te maken. Hierin is de kunst om ons kwetsbaar op te stellen.” Vervolgens sprak ze grote complimenten uit voor alle deelnemers, in het bijzonder aan de aanwezige jongeren en de ouders.

Ambitie
Deze (inmiddels tweede) dialoog onderstreept de ambitie die JBRR heeft om de stem van de cliënt meer en structureel te laten horen binnen de organisatie. Het is mooi om te zien dat de gesprekken door zowel de aanwezige jeugdbeschermers als cliënten enthousiast werden ontvangen.

Training ‘Voorzitten Teamtafel’ sluit goed aan

18 april 2019 - 

Dinsdagmiddag 16 april hebben wij een training ‘Voorzitten Teamtafel’ gegeven aan de collega’s van het Leger des Heils. Deze training is ontwikkeld door K&I. Het eerste dagdeel hebben we twee weken geleden aangeboden. Toen ging het over het motiveren van gezinnen om deel te nemen aan een teamtafel meteen aan het begin van het traject. In dit tweede dagdeel stond het voorzitten van de teamtafel centraal: Hoe zorg je dat alle deelnemers aan bod komen, dat je de structuur vasthoudt en dat ook jouw inbreng als jeugdbeschermer aan bod komt.

In de training is ingegaan op de ervaringen die JBRR de afgelopen jaren heeft opgedaan met het houden van teamtafels. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met ouders die niet willen langskomen, of met een moeder die niet wil komen als vader ook komt? En wat als ouders tijdens de teamtafel het nergens over eens zijn en maar door elkaar heen blijven praten? Naast het delen van onze kennis en ervaringen is er aan de hand van verschillende concrete situaties samen geoefend. Er was een goede aansluiting op de behoefte van de groep omdat er vooraf is gevraagd naar de reden en het doel van de training.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Inspectierapport Samen werken aan veiligheid in Rotterdam

16 april 2019 - 

Vandaag besprak de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het inspectierapport ‘Samen werken aan veiligheid in Rotterdam; een onderzoek bij JBRR, Enver en de wijkteams’ met wethouders Judith Bokhove en Sven de Lange.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft – samen met de gemeente en jeugdhulporganisatie Enver – het rapport met aandacht gelezen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat alle jeugdigen in onze regio opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Wij zijn blij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeert dat wij als jeugdbescherming en jeugdhulpaanbieder individueel verbeteringen hebben doorgevoerd om risico’s voor de veiligheid van kinderen te verminderen. Dit hebben we dankzij de inzet van jeugdprofessionals kunnen realiseren.

Net als de Inspectie hebben wij de afgelopen periode met elkaar evaluerend teruggekeken naar onze jeugdhulpaanpak. Dit rapport en onze eigen onderzoeken bevestigen dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn er nog niet. Op het gebied van samenwerking binnen de jeugdhulp zijn nog stappen te zetten. Wij delen de conclusie dat de veiligheid en kwaliteit van de jeugdhulp afhangt van hoe aanbieders gezamenlijk presteren binnen het ingerichte jeugdhulpnetwerk en hoe in gezamenlijkheid hierop wordt gestuurd door de gemeenschappelijke regeling als opdrachtgever.

De in het rapport beschreven aandachtspunten onderschrijven we. Hier zijn we al hard mee bezig. We willen in lijn met de aanbevelingen van de Inspectie, in gezamenlijkheid komen tot een werkwijze waar leren en ontwikkelen van alle betrokken partijen nog meer centraal staat. De samenwerking met de gemeente en Enver zetten we voort door het opstellen van een gezamenlijk plan met concrete verbetermaatregelen. In dit plan verwerken we alle aanbevelingen voor de gemeente Rotterdam (als opdrachtgever voor de jeugdhulp in Rotterdam), Enver, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de wijkteams.

Het is goed te lezen dat de Inspectie oog heeft voor de zoektocht van alle gemeenten: hoe vorm en uitvoering te geven aan de veranderende rol na de transitie. En dat zij erkent dat dit veel vraagt van de gemeenten, de jeugdbescherming en de jeugdhulpaanbieders.

Complimenten van cliënten aan nieuwe medewerkers

15 april 2019 - 

De cliënt staat centraal. Dat is onze visie. Om de belangen van cliënten zoveel mogelijk in het oog te krijgen en te houden, hebben we een cliëntenraad. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die zij als cliënt belangrijk vindt. Dit kunnen wij gebruiken voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

De cliëntenraad is trots op het werk van de jeugdbeschermer en wil dit positieve gevoel graag delen. Afgelopen maanden heeft de cliëntenraad nieuwe medewerkers gevraagd naar positieve berichten. Complimenten vanuit de cliënt over het werk van de jeugdbeschermer of vanuit de jeugdbeschermer over het eigen werk. Hieruit zijn leuke reacties naar voren gekomen die we graag delen.

Een pupil (16 jaar) aan een jeugdbeschermer: “Sinds jij betrokken bent, heb ik eindelijk het gevoel dat er iets gebeurt.”

Een collega aan een jeugdbeschermer na haar eerste zitting: “Wat was jij sterk zeg, je hebt het heel goed gedaan. De raadsvertegenwoordiger na dezelfde zitting: “Wat heb jij je goed voorbereid, ondanks alle hectiek.”

Feedback van een cliënt in een exit-vragenlijst:
“X heeft zich goed ingezet, hij zag waar de pijnpunten lagen, echter de regelgeving belemmerde het handelen. ‘Bedankt!”

Team Zorgbemiddeling aan een jeugdbeschermer:
“Wat fijn dat je er ‘echt even was’ voor de jeugdige en naar hem luisterde. Op het moment gaan er zoveel dingen mis in zijn leven, dan is het prettig als er iemand alleen even naar hem luistert wat voor rotsituatie het is. Jeugdige reageerde hier heel goed op door te spuien en zei dat hij nog niet eerder zich zo gehoord had gevoeld.”

Een jeugdige van 17 jaar zegt tegen de jeugdbeschermer:
“Wat fijn om met jou te praten, ik heb nog nooit inhoudelijk zo met een hulpverlener gesproken.”

Een advocaat naar een jeugdbeschermer:
“Ik waardeer het open gesprek van vandaag.”

 

Succesvolle speeddates

11 april 2019 - 

Na het succes van vorig jaar heeft JBRR vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie ook dit jaar weer ‘speeddates’ georganiseerd. Onze collega’s (praktijkbegeleiders) gingen kort en gericht met studenten van de Hogeschool Rotterdam in gesprek. Doel? Het selecteren van nieuwe professionals in opleiding (PIO) voor het schooljaar 2019-2020.

Vorige week donderdagochtend was het een drukke bedoening op ons kantoor aan de Dynamostraat. Maar liefst 28 studenten wilden maar wat graag in aanmerking komen om praktijkervaring op te doen bij JBRR. Er waren echter maar twaalf plekken beschikbaar. In bijna 3 uur zijn er 60 korte gesprekken gevoerd van zo’n 10 minuten. Deze vaak ontzettend leuke ontmoetingen hebben geleid tot het selecteren  van in ieder geval elf toppers.  Deze professionals in opleiding zullen – wanneer alles rond is – komend schooljaar gedurende tien maanden praktijkervaring opdoen binnen onze organisatie en optrekken met een praktijkbegeleider.

De docenten zijn wekelijks bij ons aanwezig. Dit is een cruciaal  onderdeel van de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR (regio Rijnmond) samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Een mooie wisselwerking: deze docent neemt de praktijkervaring namelijk weer mee naar school. We wensen alle betrokkenen vanaf deze plek alvast heel veel succes!

Joyce Baauw (coördinator opleidingen K&I): “Ik kijk terug op een hele drukke, maar enorm leuke ochtend. Blij dat we dit jaar weer met een mooi stel kunnen gaan optrekken.” Femke Bakker (beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering): “Het aantrekken van professionals in opleiding is ontzettend waardevol voor JBRR. Dit kan namelijk zomaar leiden tot afstuderen bij onze organisatie en mogelijk zelfs tot in dienst treding.”

Leerwerkgemeenschap
De aankomend PIO’s starten in september in de Leerwerkgemeenschap (LWG) die JBRR en WSS JBJR samen hebben met Hogeschool Rotterdam. Binnen de LWG ontstaat een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden zijn met als doel om samen te leren. Mede door de nauwe betrokkenheid van twee LWG-docenten ontstaat een mooie wisselwerking. waar de studenten tijdens het praktijktraject veel profijt van zullen hebben.

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.

Aanvullend op de Leerwerkgemeenschap heeft JBRR een samenwerkingsverband gesloten met Hogeschool Rotterdam, specifiek opleiding Social Work en het Kenniscentrum Talentontwikkeling. Met als doel gezamenlijke kennis te delen binnen de sector jeugdzorg.

Meer weten?
Benieuwd of ons Centrum voor Kennis en Innovatie ook iets voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met kenniseninnovatie@jbrr.nl.

Veel behoefte aan juridische kennis op Focusdag

8 april 2019 - 

Vandaag was de Focusdag in de Doelen. Een inspiratie- en scholingsdag voor professionals welzijn, zorg en jeugd in Rotterdam.

Juristen Kim Schoonen en Saskia Schuijs van JBRR hebben voorlichting gegeven over 3 thema’s van het familie/jeugdrecht: verschillende soorten ouders, gezag en privacy. Het verliep goed en er was een goede opkomst. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van kennis en de professionele ontwikkeling van de jeugdprofessionals en het vak jeugdbescherming.

Kim vertelt: “Er is veel behoefte aan dit soort kennis. Vanuit de praktijk horen we terug hoe weinig kennis er over de basisonderwerpen zoals de verschillende soorten ouderschap is en wat je dan wel en niet voor informatie mag delen. We hebben daarom factsheets gegeven over de juridische basistrainingen die we aanbieden vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie.

Er zijn veel praktijkvoorbeelden gegeven. Het is moeilijk om informatie in een dossier op te nemen over anderen. Er wordt veel gewerkt met kind-dossiers, waarin ook informatie over ouders opgenomen moet worden. Problemen in de praktijk zijn, dat ouders niet altijd toestemming geven, zodat die informatie met de andere ouder kan worden gedeeld en dat niet alle informatie over ouders relevant is voor de kinderen om later terug te lezen.”

Saskia: “Naar mijn idee moeten de mensen in het werkveld beter voorgelicht worden over juridische kwesties rond ouderschap en privacy waar zij veel meer mee te maken krijgen dan zij denken. Er ligt een uitdaging bij het opstellen van dossiers. Wij hebben vandaag geleerd dat daar meer aandacht voor moet zijn. Het was een leuke en interessante dag. Dit willen we vaker doen.”

Wil je meer informatie? Mail dan naar kenniseninnovatie@jbrr.nl

“Ik weet uit ervaring dat dit niet helpt”

4 april 2019 - 

Afgelopen dinsdagmiddag 2 april gingen zes van onze (oud-)jongeren in gesprek met negen jeugdbeschermers. Het doel? Ervaringen uitwisselen. Wat werkte goed in de begeleiding en  wat niet? Waar kunnen we van leren? Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende middag.

Yvette Schouten (beleidsmedewerker K&I) en Sabrina Pujols Dubron (jeugdbeschermer) brachten het gesprek op gang door het vertonen van een prikkelende video. Een goede zet, want dit maakte direct alle tongen los. Het werd een van alle kanten open en bovenal waardevol gesprek.

Verbeterpunten
Aan het einde van de bijeenkomst werd de jongeren gevraagd welke tips zij de jeugdbeschermers willen meegeven. Dat leverde heel wat bruikbare punten op. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat jongeren écht gezien worden, uitleg krijgen en betrokken worden in het proces. Maar ook dat het goed is om de verwachtingen aan beide kanten duidelijk te hebben en onbevooroordeeld in gesprek te gaan.

Terugblik
“Ik had verwacht dat jullie zouden vragen wat er allemaal fout gaat in de jeugdzorg en dat wij dan allemaal door elkaar dingen zouden roepen”, reageert een jongere na afloop. De groep lacht. Een meisje vult aan dat ze het fijn vond om haar ervaringen te mogen delen. “Ik vind het ook leuk om de ervaringen van andere jongeren hier te horen”. Iedereen knikt instemmend. De aanwezige jeugdbeschermers en gedragswetenschappers spreken vol lof over de openheid van deze jongeren.  “Bedankt voor jullie bijdrage, het is goed om een spiegel voorgehouden te krijgen”. En “Vanaf nu ga ik erop letten om de mening van jongeren nog nadrukkelijker aan bod te laten komen.”

Sabrina blikt terug: “Het gesprek is zo gelijkwaardig verlopen, dat bewonder ik. Ik denk dat het voor de jongeren goed kan zijn deel te nemen aan dit soort samenkomsten zodat zij meer inzicht krijgen in de werkwijze van JBRR. Zij ontdekken hiermee dat wij een organisatie in ontwikkeling zijn die wil leren van feedback. Daarnaast kunnen deze gesprekken jongeren helpen in hun verwerking. Voor de jeugdbeschermers was het goed om inzicht te krijgen in welke effecten ons gedrag op jongeren kan hebben. Wat mij betreft zouden al mijn collega’s een dergelijk gesprek eens met jongeren moeten hebben.”

Jongerenraad
Yvette Schouten is beleidsmedewerker bij ons Centrum voor Kennis & Innovatie en betrokken bij de Cliëntenraad. “Ik kijk terug op een geslaagde middag. Fijn dat zowel de jongeren als jeugdbeschermers zo open durfden te zijn. Ik vond het bijzonder om te zien dat er een wederzijds dialoog ontstond. Er was wederzijdse interesse waarin zoveel moois is uitgewisseld. Deze middag sterkt mij in de plannen voor het oprichten van een JBRR Jongerenraad.”

Terugblik: Debat over toekomst Rotterdamse jeugdzorg

28 maart 2019 - 

Afgelopen woensdagavond 27 maart organiseerde Vers Beton Live een talkshow in Arminius. Onze bestuurder Arina Kruithof ging hier, onder leiding van columnist en Radio 1 journalist Hasna El Maroudi, in debat met tafelgenoten. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de Rotterdamse jeugdzorg.

Aanleiding was het onlangs verschenen artikel in de NRC over de jeugdzorg in Rotterdam. Journalisten Margot Smolenaars en Derk Stokmans waren dan ook aanwezig. Naast Arina schoven de gemeentelijke Kinderombudsman Stans Goudsmit, jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner en directeur van Horizon Hans Du Prie aan. Raadsleden Jimmy Smet (Groenlinks) en Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) waren aanwezig in de zaal. De avond werd gefilmd door OPEN Rotterdam.

Op aangeven van gespreksleider Hasna begon Reinier Feiner het debat: “De Rotterdamse Jeugdzorg is een systeem dat niet levert wat het moet leveren.”

Hans Du Prie: “Het vak is fundamenteel aan het veranderen. Je kunt je niet meer alleen richten op jongeren of kinderen, maar moet het hele gezin opnemen.” En: “Erken nou gewoon het probleem, doorbreek het taboe en zoek een praktijkoplossing voor gezinnen en de kinderen die hulp nodig hebben.” Maar ook: “Wij moeten zelf met een aanvalsplan komen en niet alleen maar mopperen.”

Kinderombudsman Stans Goudsmit reageert: “We moeten stoppen met het denken in percelen en vakjes. Want wat heeft een kind nodig? Precies: hulp uit verschillende vakjes!” En: “Een oplossing? Kinderen zelf een stem geven om over hun eigen leven te beslissen, zij weten zelf de oplossingen.”

Arina vroeg tijdens het debat opnieuw aandacht voor onze werkers: “Ik wil meer erkenning voor onze jeugdprofessionals: ga er maar aan staan.” En verder: “We denken nog steeds dat we in een maakbare samenleving leven, dat is niet zo.”

In de zaal volgende een hard applaus toen Jimmy Smet (gemeenteraadslid Groen Links) samenvatte: “Leg de jeugdprofessional in de watten. Geef ze eigen zeggenschap over hun werk. Zorg dat je als gemeente de professional goed hun werk kan laten doen en haal dat wantrouwen weg!”

We kijken al met al terug op een mooie avond, waarin men elkaar over tafel vond in de waardering voor het moeilijke, complexe werk en het denken in gezamenlijke oplossingen. De steun vanuit de zaal was groot. Arina: “Onwijs mooi dat er zoveel collega’s gekomen zijn!”

Samenwerking JBRR en WSS JBJR

18 maart 2019 - 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JBJR) slaan de handen ineen. Voortaan treden zij naar buiten als één jeugdbeschermingsorganisatie. Een inclusieve jeugdbeschermingsorganisatie die – vanuit de inhoud – de zorg voor veiligheid en ontwikkelkansen van kinderen in Rotterdam Rijnmond effectief en efficiënt organiseert.

Aanleiding
JBRR en de WSS JBJR zijn beide gecertificeerde instellingen (GI’s) werkzaam in de regio Rotterdam Rijnmond. Waar JBRR vanuit een brede expertise regionaal werkt, heeft de WSS JBJR landelijk een specialistische expertise op verstandelijke (LVB) en lichamelijke beperkingen van cliënten. De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond gaven JBRR daarom de opdracht: maak het eenvoudiger.  Zorg dat het werkveld met één partij te maken heeft waar het om jeugdbescherming gaat. Het gaat immers om dezelfde maatschappelijke taak.

JBRR en WSS zagen de oproep als een uitdaging om over hun eigen organisatie heen te kijken. Op zoek naar de meerwaarde van partnerschap tussen beide organisaties. Het beter aansluiten op de behoefte van de cliënt en het lokale veld én het profiteren van elkaars kennis.

Samenwerkingsovereenkomst
Inmiddels is er afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties getekend. Deze overeenkomst vormt niet alleen de juridische basis voor de samenwerking, maar verstevigt en  formaliseert tegelijkertijd de positie van JBRR als hoofdaannemer en  de WSS JBJR als onderaannemer ten opzichte van onze opdrachtgever: de Gemeentelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Samen optrekken
De samenwerkingsovereenkomst borgt de formele en juridische afspraken van het hoofd- en onderaannemerschap. In de praktijk willen beide organisaties vooral in partnerschap samen optrekken. Met elkaar gaan zij dan ook de basisprocessen op orde brengen en bewaken.

Vanuit de inhoud de krachten bundelen, daar draait deze samenwerking om. Om zo samen effectief en efficiënt te zorgen voor de veiligheid en ontwikkelkansen van de kinderen in Rotterdam Rijnmond. Daarom treden JBRR en WSS JBJR voortaan dus als één gezicht naar buiten.

Feedback