Voogdijmaatregel

Ieder kind heeft een volwassene nodig die het gezag over hem draagt. Iemand die moet zorgen dat het kind een goed thuis heeft, naar de juiste school gaat, de medische zorg krijgt die het nodig heeft enzovoort. Een volwassene die ervoor zorgt dat het kind evenwichtig kan opgroeien. Meestal ligt dit gezag bij de ouders. Soms kunnen de ouders om uiteenlopende redenen het ouderlijk gezag niet meer voeren.

Wat is een voogdijmaatregel?

Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn het gezag voor hun kinderen uit te voeren, moet iemand anders dit doen. De kinderrechter beslist hierover. Allereerst kijkt de kinderrechter of een familielid of bekende deze taak op zich kan nemen. Zo niet, dan kan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de voogdij over het kind toegewezen krijgen en het gezag overnemen. De jeugdbeschermer neemt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind over. Hij bepaalt door wie het kind wordt opgevoed, houdt toezicht, treedt op als wettelijke vertegenwoordiger en beheert het vermogen van het kind.

Hoe komt het contact met de jeugdbeschermer tot stand?

De kinderrechter vraagt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de voogdijmaatregel uit te voeren. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond wijst een jeugdbeschermer aan die de voogdijmaatregel gaat uitvoeren. Ouders ontvangen hierover een brief. De jeugdbeschermer maakt vervolgens een afspraak om met ouders en kind kennis te maken.

Is het verplicht?

De hulp van de jeugdbeschermer bij een voogdijmaatregel is verplicht. Ouders hebben geen gezag en zijn niet langer verantwoordelijk voor het kind.

Wat doet de jeugdbeschermer?

Voogdijkinderen wonen meestal niet bij ouders, maar in een pleeggezin of instelling. Samen met het (pleeg)gezin en het sociale netwerk van het gezin bekijken we wat er nodig is om een goede verzorging en opvoeding te bieden voor het kind. Dit leggen we vast in een plan van aanpak met duidelijke afspraken. De jeugdbeschermer ziet erop toe dat alle betrokkenen zich aan deze afspraken houden. Lees voor meer informatie onze werkwijze.

Kunnen ouders het kind blijven zien?

Contact tussen ouders en kind blijft belangrijk. De jeugdbeschermer informeert de ouders over hoe het met het kind gaat. Indien mogelijk, zorgt de jeugdbeschermer ervoor dat ouders en kind elkaar kunnen zien. Er kunnen redenen zijn om dit niet te doen, zoals na extreem geweld of bij ernstige psychiatrische stoornissen bij de ouders.

Kan het kind thuis blijven wonen?

Voogdijkinderen wonen meestal niet bij ouders thuis. De jeugdbeschermer onderzoekt eerst of iemand uit de vertrouwde omgeving voor het kind kan zorgen. Lukt dat niet, dan zoeken we een pleeggezin of een instelling waar het kind kan wonen. Als het kind ouder is, mag het ook onder begeleiding zelfstandig wonen.

Hoe lang duurt de voogdijmaatregel?

Een voogdijmaatregel geldt voor onbepaalde tijd. De voogdijmaatregel loopt in principe tot aan het achttiende jaar, als het kind voor de wet meerderjarig is. Het streven is om de voogdij over te dragen aan een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld aan iemand in het netwerk van het kind of aan het pleeggezin waar het kind al woont.

Feedback