Pedagogisch Opvoedbesluit

06 juli 2023

De beslissing waar een jeugdige zal opgroeien is een ingrijpende, zowel voor de jeugdige als voor ouders, en dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de juiste professionals te worden genomen. Deze beslissing wordt het pedagogisch opvoedbesluit genoemd.

De herziene Richtlijn Uithuisplaatsing en Terugplaatsing van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) beschrijft een afwegingskader om het pedagogisch opvoedbesluit zo goed mogelijk te nemen. Van groot belang hierin is het betrekken van ouder(s) en jeugdige bij het tot stand komen van deze beslissing: wat vinden zij de beste plek voor jeugdige om op te groeien, en waarom vinden zij dat? Kunnen onze jeugdbeschermers hen goed uitleggen waarom zij tot dit besluit komen? JBRR heeft de werkwijze voor dit proces recent (opnieuw) goed beschreven en onze jeugdbeschermers zullen een pedagogisch opvoedbesluit dan ook op deze wijze gaan voorbereiden, ondersteund door zowel een GW als jurist.

Om ouders bovendien gelegenheid te geven dit ingrijpende besluit te laten toetsen, is er tussen alle GI’s, de rechtelijke macht en het ministerie van V&J een werkwijze afgesproken die inmiddels al op verschillende plekken in het land wordt toegepast: de GI doet n.a.v. een pedagogisch opvoedbesluit een verzoek in het kader van de Geschillenregeling om de rechter deze toets te laten uitvoeren.

Inmiddels hebben in Rotterdam de eerste zittingen plaatsgevonden waarin dit Verzoekschrift in het kader van de Geschillenregeling is behandeld, met interessante uitkomsten. Uit het verloop van deze zittingen en de uitspraken wordt nog maar weer eens duidelijk welke gaten er in de huidige wetgeving zijn om een goed antwoord te kunnen geven op de complexe vraagstukken in deze zaken. JBRR zal deze uitspraken goed volgen om hier van te kunnen leren om zo per casus tot een inhoudelijk en juridisch juiste afweging te komen over waar een jeugdige het best kan opgroeien.

Vissen in een meer