ORGANISATIE

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond.

VOOR HET KIND

Wij voeren maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. We bieden acuut hulp bij crisis. Jaarlijks hebben ruim 6.000 kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond contact met onze organisatie.

ONS WERKGEBIED

Het werkgebied van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bestaat uit de gemeente Rotterdam, Hoek van Holland, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Voorne-Putten: Voorne aan Zee, Nissewaard en Goeree Overflakkee.

De jeugdbeschermingsteams voeren jeugdbescherming- en jeugdreclassering- maatregelen uit. Ook het Crisisinterventieteam, Zorgbemiddeling, het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek en de uitvoering van casusregie jeugdbescherming in de preventieve jeugdbescherming zijn onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. We werken dichtbij de gezinnen en sluiten goed aan bij de lokale wijkteams van de gemeenten. We kennen de gebieden waar we werken en de organisaties die daar actief zijn.

JEUGDBESCHERMING DOEN WE NIET ALLEEN

Alleen door een goede samenwerking en afstemming met het gezin en het netwerk rondom het gezin, de buurt- en wijkteams, specialistische zorg organisaties, politie en justitiepartners kunnen we de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een halt toeroepen.

BEVOEGDHEDEN

De afspraken die binnen onze organisatie zijn gemaakt op het gebied van bevoegdheden staan in deze Mandaatregeling.

ANBI-status

Wij hebben de ANBI-status. Dit zijn we voor de belastingdienst. Dit houdt in dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. We hebben deze status aangevraagd omdat mensen en andere organisaties ons op deze manier ook financieel kunnen steunen.

Lees hier meer over de doelen van onze organisatie en de financiële informatie.

KvK-nummer: 24332597
RSIN: 811215878

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een stichting, die geleid wordt door een bestuurder.

Raad van Bestuur

 • Inge Vermeulen (bestuurder)


Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de volgende personen lid van onze Raad van Toezicht:

  • De heer P.H. Draaisma, (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie)
  • Mevrouw M.I. Dekker (voorzitter kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie)
  • Mevrouw Y.J. van Stiphout (lid kwaliteitscommissie)
  • Mevrouw M.C. Tubbergen (lid auditcommissie)
  • De heer D. Lodewijk (voorzitter auditcommissie)
  • De heer Y. Azza

 

Directieteam

 • Inge Vermeulen (bestuurder)
 • Shirley Davis (programmadirecteur)
 • Metten Knüppe (bestuurssecretaris)


Bezoldiging

Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht volgen wij de criteria van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ingegaan. De regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector is per 1 januari 2016 vervangen door de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. De vergoedingen worden opgenomen in de jaarrekening.

De personeelsleden worden beloond conform de geldende CAO Jeugdzorg.