Missie & Visie

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling.

VOOR HET KIND

Missie

Onze organisatie biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling. We komen in beeld wanneer er sprake is van onveiligheid van kinderen en jeugdigen, bij ernstige dreiging van onveiligheid of bij vermoedens van onveiligheid. De De internationale rechten van het kind  zijn daarbij ons uitgangspunt. Onze professionals werken samen met jeugdigen, hun gezin en hun netwerk en met professionele partners aan het opheffen van deze bedreigingen.

Dit doen we door:

Het uitvoeren van de casusregie jeugdbescherming in de gezinnen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dit kan binnen een vrijwillig kader in opdracht van de gemeenten, of door de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringmaatregelen in opdracht van Justitie. We zetten in op het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, het realiseren van een stabiele opvoedsituatie van kinderen waarvoor het gezag niet door ouders wordt uitgevoerd en het voorkomen van recidive en het realiseren van gedragsverandering bij jeugdigen met delinquent gedrag.

Het bieden van spoedhulp wanneer kinderen acuut ernstig gevaar lopen. Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snel en deskundige hulp van onze professionals uit het Crisis Interventie Team Rijnmond. Zij weten hoe ze moeten handelen en zijn in staat zijn om direct de noodzakelijke zorg in te zetten. Het spoedteam beoordeelt de ernst en urgentie van de melding, maakt direct afspraken over het borgen van de veiligheid, gaat ter plaatse en beoordeelt de crisis, taxeert de veiligheid en neemt de noodzakelijke maatregelen om die veiligheid te borgen.

Het adviseren en ondersteunen van melders die een vermoeden van kindermishandeling  hebben. Zo nodig voeren we onderzoek uit. Om de zorg voor deze meest kwetsbare groep kinderen goed te organiseren is het noodzakelijk om zorgvuldig en snel in te kunnen grijpen. Hiervoor verbinden wij de signalen van kindermishandeling, onderzoek naar mishandeling en het inzetten van niet vrijblijvende zorg en bescherming drempelloos en snel.

Visie

De jeugdige en zijn netwerk staan centraal bij het stellen van onze doelen, het beleid en de plannen. Ouders en de (familie)netwerken rondom onze gezinnen zijn niet alleen onze cliënten maar ook onze partners bij het organiseren van de zorg voor veiligheid van kinderen. De professional voegt in bij het netwerk van het kind en versterkt dit. De mogelijkheden van inzicht en handelen van het gezin en het netwerk zijn leidend voor de inzet van de professional. Wij  moedigen de jeugdige, het gezin en zijn/haar netwerk aan tot het zelf voeren van de regie en het nemen van verantwoordelijkheid. We werken vraaggericht maar stellen grenzen als de veiligheid van kinderen in het geding is. We weten wat vrijwillig kan en wanneer ingezet moet worden op een beschermingsmaatregel.

De kern en basis van de nieuwe organisatie is de relatie tussen kind/ gezin en de professional. Om onze opdracht waar te maken stelt de organisatie de professional in staat om op verantwoorde wijze zelfstandig complexe beslissingen te kunnen en durven nemen. De organisatie geeft de professionals handelingsruimte om zelf het werk te organiseren en te voldoen aan het vooraf vastgestelde resultaat. Zij hebben de ruimte om te reageren op onverwachte ontwikkelingen en om deze op te lossen. De organisatie stelt de professional in staat om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen en biedt een ondersteuningsstructuur die voldoende vertrouwen en veiligheid biedt.

Onze organisatie is een expertisecentrum gericht op jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Ons digitaal kenniscentrum verbindt wetenschappelijke kennis en praktijk kennis, en biedt richtlijnen voor het handelen van onze professionals. Kennis en kunde worden geborgd in de professional zelf. Onze Methode Integrale Jeugdbescherming (MIJ) vormt de basis voor het handelen van onze casusregisseurs. Naast de jeugdbeschermingsmethodieken Delta en Handboek Jeugdreclassering maken de werkwijze Samen Veilig Stap voor Stap en de uitgangspunten van de Goed Genoeg aanpak, deel uit van de MIJ. Leren en kennisontwikkeling krijgen vorm door een voortdurende wisselwerking tussen praktijk en theorie. Onze professionals leveren door praktijkervaring een belangrijke en continue bijdrage aan de methodiek ontwikkeling.

Wij zijn een gebiedsgerichte organisatie met als uitgangspunt één gezin, één plan, één medewerker. We werken met één medewerker in een gezin. Onze integrale jeugdbeschermingsteams voeren jeugdbescherming-  jeugdreclassering-  én drangmaatregelen uit en zijn gelokaliseerd in gebieden dicht bij onze gezinnen. We kennen de gebieden waar we werken en de organisaties die daar actief zijn. We voeren de casusregie bescherming uit in gebiedsteams en sluiten aan bij de zorgnetwerken en zorgteams in de wijken.

Jeugdbescherming doen we niet alleen. Alleen door een goede samenwerking en afstemming met de buurt- en wijkteams, specialistische zorg organisaties, politie en justitiepartners kunnen we de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een halt toeroepen. We zorgen voor continuïteit van de zorg door in te voegen in bij de hulp die al in het gezin is ingezet. Onze bemoeienis is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Onze samenwerking met de gemeentelijke wijkteams is erop gericht de zorg voor het kind weer snel over te dragen.

Visie cliënt

Binnen JBRR willen we dat gezinnen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven. We zijn ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan het beoogde resultaat. Hierdoor kan onze hulp – zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk – duren. Maar hoe geef je de cliënt zoveel mogelijk regie in het gedwongen kader? Dit zijn vragen die binnen JBRR de afgelopen jaren regelmatig aan de orde zijn gekomen. Hier hebben we nu een visie op ontwikkeld.

In deze visie staat welke plek wij de cliënt geven. We zien deze visie als een stip op de horizon. Een stip waar we de komende jaren op allerlei manieren naartoe werken.

ONZE KERNWAARDEN

  • Perspectief van de cliënt centraal
  • Service gericht
  • Onderscheidend
  • Met elkaar
Sluiten
Open

Professionals

Bent u professional? Bekijk hier informatie over vakkennis en partners.