Justitiële keten

Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden. Bent u benieuwd naar hoe onze jeugdbeschermers iedere dag het verschil proberen te maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren? Kom dan eens een kijkje nemen! Op de volgende data zetten wij onze deuren open voor onze ketenpartners:

Donderdag 23 mei 2024  – (VOL)

Dinsdag 15 oktober 2024 – Meld u zich dan aan

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Inschrijven op onze nieuwsbrief voor ketenpartners kan hier.

Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHRR) is een regionaal samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen. Het ZVHRR is in het leven geroepen om een integrale, domeinoverstijgende aanpak te organiseren, coördineren en bewaken. Het levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, ernstige overlast van de aanpak van personen met complexe multi-problematiek.

Lees meer over het Zorg- en Veiligheidshuis in deze factsheet.

Zorgvuldig, Snel en op Maat

Binnen het ZVHRR is ook de ZSM+ (Zorgvuldig, Snel en op Maat) gehuisvest. Binnen de ZSM wordt met Openbaar Ministerie, politie, reclassering, gemeenten, gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, HALT en slachtofferhulp veelvoorkomende criminaliteit zo snel, slim, selectief, simpel, samenlevingsgericht en vooral samen, betekenisvol afgedaan (betekenisvolle interventie: betekenisvol voor dader, slachtoffer, directe omgeving en samenleving). Dit kan straf zijn, maar ook een alternatieve of aanvullende (zorg)interventie. Lees meer hierover in de factsheet ZSM.

Namens Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) zijn 14 voorposten werkzaam binnen de ZSM+ en de verschillende casuïstiekbesprekingen in het ZVHRR. Deze medewerkers zijn 7 dagen in de week 12 uur per dag op de ZSM+ aanwezig. Daarnaast levert JBRR de procesregisseur Jeugd aan het ZVHRR. De procesregisseur brengt professionals van de partners uit de verschillende domeinen bij elkaar.

Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen procesregisseurs oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Zij bewaken de uitvoering van de afspraken en grijpen in als een aanpak vast dreigt te lopen. Daarnaast is de procesregisseur de linking-pin naar JBRR en daarmee (mede)verantwoordelijk voor een goede verbinding en samenwerking tussen de verschillende domeinen en onze organisatie.

 

Belangrijkste samenwerkingspartners

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werkt binnen de justitiële keten samen met partners uit de straf-, civiele- en zorgketen. Met de justitiële ketenpartners is zowel op casus- als managementniveau veelvuldig contact. Vanuit relatiemanagement vinden op tactisch (en waar nodig strategisch) niveau kwartaaloverleggen plaats. Deze overleggen gaan over: zicht op werkvoorraden over en weer, verloop van de samenwerking, delen van relevante ontwikkelingen binnen de keten of eigen organisatie en, indien nodig, op- en/of bijstellen van samenwerkingsafspraken.

Partners in de justitiële keten zijn onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, politie, rechtspraak, Veilig Thuis, gemeenten en justitiële (jeugd)inrichtingen.

 

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) komt in beeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat het gezin geen hulp accepteert, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of sprake is van verdenking of plegen van strafbare feiten en overtreding van de Leerplichtwet (schoolverzuim). De RvdK is wettelijk belast met het doen van onafhankelijk onderzoek en uitbrengen van advies aan justitiepartners. De Rvdk kan bijvoorbeeld adviseren om de jeugdbescherming in te schakelen.

Meer informatie: www. kinderbescherming.nl

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van plegers van strafbare feiten. Daarmee is het OM de enige organisatie die verdachten voor de rechtbank mag brengen. Jeugdofficieren leiden de onderzoeken naar jeugdige verdachten.

JBRR werkt nauw samen met de (jeugd)officieren en kan in opdracht van het OM toezicht en begeleiding bieden aan minderjarigen en jongvolwassenen die verdacht zijn van, of veroordeelt voor het plegen van strafbare feiten. Ook kan JBRR in deze zaken een bijdrage leveren aan (straf)advisering vanuit pedagogisch oogpunt. Voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd is de combinatie van straf en zorg vaak namelijk de beste oplossing.

Meer informatie: www.om.nl

Politie

Politieagenten hebben de taak om de openbare orde te handhaven. Dit komt in de praktijk neer op het zo mogelijk voorkomen van overtredingen en misdrijven, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, het verrichten van aanhoudingen en het bieden van hulpverlening. JBRR heeft een intensieve samenwerking met de politie op verschillende manieren, bv in de lokale aanpak van jeugdcriminaliteit met wijkagenten, integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook in het zicht krijgen op cybercrime.

Meer informatie: www.politie.nl

Rechtspraak

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Rechters die strafbare feiten berechten zijn bijvoorbeeld een politierechter, kinderrechter of kantonrechter.

In het civiele recht gaat het over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie. De rechter kan bepalen of het inschakelen van jeugdbescherming nodig is.

In het vonnis leggen rechters een passende maatregel of straf op. Rapportages en adviezen vanuit JBRR kunnen worden meegenomen in de uitspraak van de rechter.

Meer informatie: www.rechtspraak.nl

Veilig Thuis

Veilig Thuis is de organisatie waar meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan worden. Veilig Thuis biedt advies aan professionals en burgers als zij vragen hebben over een situatie die veiligheid van kinderen of andere gezinsleden bedreigt. Veilig Thuis heeft de plicht en bevoegdheid om te onderzoeken of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld en daarop actie te ondernemen. Dit gebeurt samen met betrokken partners, bij kindermishandeling of betrokkenheid van kinderen is dit altijd in samenwerking met JBRR.

Meer informatie: www.veiligthuis.nl

Gemeenten

JBRR werkt samen met het lokale veld en wijkteams. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in brede zin en de afstemming tussen het sociale domein (met name de wijkteams) en de organisaties gericht op veiligheid zoals het OM, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling.

Kijk voor meer informatie onder het kopje lokale teams en gemeenten.

Justitiële (jeugd)inrichtingen

In afwachting van een strafproces, of na veroordeling, komen verdachten soms in een Justitiële (jeugd)inrichting (JJI). Begeleiding van betrokkenen in detentie is een taak van de jeugdbescherming/-reclassering. Hiervoor bezoeken wij onze cliënten in de JJI en zorgen voor de juiste begeleiding dan wel behandeling. Ook na verblijf in de inrichting zorgen wij voor de juiste nazorg na detentie.

Meer informatie: www.dji.nl

Jeugdreclassering in verbinding

Bekijk hier de Praatplaat JR in Verbinding.