Jeugdbeschermingsmaatregelen

Als er zorgen zijn over uw thuissituatie of omdat het niet goed gaat met uw kind, kan de rechtbank besluiten dat er een maatregel moet komen. Wij krijgen de opdracht deze jeugdbeschermingsmaatregel uit te voeren. De maatregelen zijn:

  • De ondertoezichtstelling (OTS) of de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
  • De voogdijmaatregel
  • Jeugdreclassering

Gaat uw kind (tijdelijk) ergens anders wonen?
Neem dan eens een kijkje op de website ‘Mijn Kind uit Huis’. Op deze website delen ouders hun ervaringen met uithuisplaatsing.

Ook na een uithuisplaatsing blijven ouders altijd de papa en mama van hun kind. Voor dit kind is het cruciaal dat alle volwassenen die er zijn tot een nieuwe, gedeelde wereld vormen en komen tot gedeeld opvoederschap. Samen vormen de pleegouders, gezinshuisouders, jeugdbeschermers en andere belangrijke personen voor het kind een geheel waarbinnen hij of zij veilig en gezond kan opgroeien tot een kanjer van een volwassene. Daar gaan we voor!

Wat is een ondertoezichtstelling?


Als uw kind onder toezicht wordt geplaatst door de kinderrechter, gaat een jeugdbeschermer u en uw kind ondersteunen en begeleiden.

Een ondertoezichtstelling (OTS) betekent dat de jeugdbeschermer samen met u en uw kind bekijkt wat in uw gezin verbeterd kan worden. We kijken ook hoe het met de andere kinderen in het gezin gaat. De OTS duurt voor jongeren tot 18 jaar maximaal één jaar. Een VOTS duurt maximaal drie maanden.

Loopt een (V)OTS ten einde? Dan kijkt de jeugdbeschermer samen met u, uw kind en hulpverleners of de doelen zijn behaald. De uitkomst bepaalt of er wel of geen verlenging van de OTS aan de kinderrechter wordt gevraagd.

Wat is een voogdijmaatregel?

Als u als ouder (tijdelijk) geen beslissingen over uw kind kan nemen, moet iemand anders dit doen. De kinderrechter beslist hierover.

Allereerst kijkt de kinderrechter of een familielid of bekende van u deze taak op zich kan nemen. Zo niet, dan kan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de voogdij over uw kind toegewezen krijgen.

Onze jeugdbeschermer neemt dan de belangrijke beslissingen van u over. Bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school moet, dan moeten wij daar toestemming voor geven.

De jeugdbeschermer bepaalt door wie uw kind wordt opgevoed, houdt toezicht en treedt op als wettelijke vertegenwoordiger. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij een handtekening zetten onder documenten waar die van een ouder/opvoeder nodig is.

De voogdijmaatregel loopt tot het kind 18 jaar wordt, omdat uw kind daarna voor de wet meerderjarig is.

Wat is jeugdreclassering?

Een jongere tussen 12 en 18 jaar kan een jeugdreclasseringsmaatregel krijgen van de rechter als hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd, of daarvan wordt verdacht. De jeugdbeschermer voert begeleiding en controle uit als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt.

Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen.

De jeugdbeschermer volgt hoe het gaat met uw kind en controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. De jeugdbeschermer kan hulp inzetten als dat nodig is. Het doel is uw kind weer op het rechte pad te brengen en te houden. Wij vinden het belangrijk dat een jongere een goede toekomst krijgt.

Hoe werkt jeugdreclassering?

STAP 1: KENNISMAKEN
Binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter maakt de jeugdbeschermer kennis met u en uw kind. De jeugdbeschermer vertelt wat de maatregel inhoudt, hoe het beste kan worden samengewerkt en beantwoordt vragen. U kunt vooraf een aantal vragen opschrijven en meenemen naar het gesprek.

 

STAP 2: WAT GAAT GOED EN WAT KAN BETER?
We willen er samen met u voor zorgen dat de situatie verbetert. De jeugdbeschermer bespreekt met u de situatie thuis. Wat vindt u op dit moment goed gaan? En wat gaat minder goed? Onze jeugdbeschermer wil inzicht krijgen in de thuissituatie en vraagt ook anderen naar hun mening, zoals familie, school en eerdere hulpverleners.

 

STAP 3: DOELEN OPSTELLEN EN HULP INZETTEN
De jeugdbeschermer kijkt samen met u en uw kind naar wat belangrijk is. Samen worden doelen gemaakt om de komende periode aan te werken. Een jeugdbeschermer vraagt voor het gesprek ook naar de wensen van uw kind. Dit nemen wij mee in het gezinsplan.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat de situatie verbetert en duidelijk wordt welke hulp u hierbij nodig hebt.