Actueel

Start cliënttevredenheidsonderzoek

22 juni 2017 - 

Eind juni en juli voert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een cliënttevredenheidsonderzoek uit  onder alle cliënten, uitgezonderd de crisishulp. We willen van zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder, hun mening over de begeleiding weten. De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden besproken met ouders, jongeren en medewerkers.

Interactie verbetert veiligheid
De interactie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt zien wij als het belangrijkste middel voor verbetering van de veiligheid in de gezinnen waar we mee te  maken hebben. Dat is niet altijd een eenvoudige opdracht.  Feedback van ouders en jongeren kan handvaten geven en helpen de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Leren van feedback
Doel van het cliënttevredenheidsonderzoek is om te leren hoe we ons werk nog beter kunnen doen en jeugdbeschermers de handvatten en ondersteuning bieden die daarvoor nodig is. Ook willen we de feedback  gebruiken als input voor innovatie van ons cliëntenbeleid. De resultaten van het onderzoek worden delen we o.a. via deze website.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marion Welling, adviseur cliëntenbeleid marion.welling@jbrr.nl, T 06-50614110.

 

 

Er is altijd wel iemand

8 juni 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Kevin.

Nieuwe praktijkverhaal online

27 februari 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal voor u klaar.

Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Emma.

Nieuw praktijkverhaal online

6 januari 2017 - 

Er staat weer een nieuw praktijkverhaal online op onze website.  Meestal gaat opgroeien en opvoeden goed, maar bij een deel van de kinderen en gezinnen stapelen de problemen zich op waardoor het nodig is dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond in beeld komt. Onze jeugdbeschermers ondersteunen het gezin en zorgen voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt. We willen de situatie thuis verbeteren en voorkomen dat de problemen erger worden. In de dagelijkse praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Want ,wanneer moet je als jeugdbeschermer ingrijpen? En welke keuzes maak je als er meerdere belangen zijn en de gezinssituatie complex is? Wat zijn de dagelijkse dilemma’s uit de praktijk? In ‘verhalen uit de praktijk’ geven we een inkijkje in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. Deze keer het verhaal van onze jeugdbeschermer Jennifer.

Nieuw op onze site: transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’

16 december 2016 - 

In de afgelopen jaren stond de transformatie van de jeugdzorg centraal, een ingrijpende verandering die nog volop gaande is. Met het transformatiebericht ‘Jeugdbescherming op orde’ blikken we terug op 2015 en 2016.

De transformatie is een beweging die tijd kost, waarin we dagelijks verder groeien, maar die soms ook met horten en stoten gaat. De afgelopen jaren van de transformatie hebben ons veel geleerd. Door methoden te vernieuwen en te verbeteren en onze organisatie anders in te richten, levert Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een bijdrage aan de transformatie jeugdzorg. Deze inzichten willen we graag met u delen in dit transformatiebericht.

Week tegen Kindermishandeling 14 – 20 november

11 november 2016 - 

Van 14 t/m 20 november wordt voor de vierde keer de jaarlijkse Week tegen Kindermishandeling gehouden. Een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling. 

Lancering praktijkverhalen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Jeugdbescherming Regio Rotterdam Rijnmond sluit zich aan bij dit initiatief en komt in de Week tegen Kindermishandeling met verhalen uit de praktijk, waarin we een inkijkje geven in het aangrijpende werk van een jeugdbeschermer. De verhalen uit de praktijk worden in de Week tegen Kindermishandeling gepubliceerd op deze website.

Vermoedens van kindermishandeling? Bel Veilig Thuis.
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond,is het advies en meldpunt voor huislijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis vraagt in de Week tegen Kindermishandeling extra aandacht voor het melden van vermoedens van kindermishandeling. Sinds het begin van dit jaar ontving de organisatie 1.761 meldingen van kindermishandeling en gaf 2.667 adviezen over kindermishandeling aan ongeruste bellers. In heel Nederland worden naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld.Voor vragen, advies en melden kunt u (anoniem) gratis 24/7 bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 0800-2000. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. 

 

 

 

 

Crisisinterventieteam Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ontvangt ISO certificaat

4 november 2016 - 

Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is onlangs met succes gecertificeerd. De certificerende instelling (LIoyd’s Register) benoemt expliciet de aandacht voor  professioneel handelen en betrokkenheid van onze medewerkers bij het crisisinterventieteam. De zorg voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind (en zijn opvoedingsomgeving) drijft en bindt onze medewerkers. Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond laat, in soms risicovolle situaties, zien goed werk te doen. We zijn blij met deze erkenning en trots op het resultaat!

We voldoen aan de kwaliteitseisen
Met de hercertificering voldoet het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond aan alle kwaliteitseisen van de  ISO 9001:2015. De certificering onderschrijft dat we doen wat we hebben afgesproken met elkaar en de organisaties waarmee we samenwerken. Ketenpartners zijn zeer tevreden over de samenwerking. Onze medewerkers hebben een hoog veiligheids- en risicobewustzijn  en handelen hiernaar. Ook op ICT gebied is er veel aandacht voor informatieveiligheid. Met de certificering laat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zien actief te zijn op continue verbetering.

Certificering taken jeugdbescherming en jeugdreclassering
Naast de certificering voor het crisisinterventieteam is Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor de taken jeugdreclassering en jeugdbescherming gecertificeerd op basis van het Normenkader. Het Normenkader is opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De jeugdwet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, stelt strenge kwaliteitseisen aan de uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Meer informatie over crisisinterventieteam?
Het crisisinterventieteam  is 24 uur per dag bereikbaar voor crisismeldingen over kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden. Via deze link vindt u meer informatie over het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Vernieuwde werkwijze Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

25 oktober 2016 - 

Vanaf oktober 2016 gaat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werken volgens de werkwijze casusregie jeugdbescherming. Dit betekent dat alle jeugdbeschermers gaan werken vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één jeugdbeschermer. Een gezin krijgt één jeugdbeschermer als contactpersoon en samen werken we aan één gezinsplan. Met deze werkwijze willen we beter aansluiten bij de behoeften van jeugdigen en het gezin.

Wat betekent dit precies voor u?
De nieuwe manier van werken houdt in dat de jeugdbeschermer uw aanspreekpunt is in de hele periode. Zo gaat er geen informatie verloren en is het ook niet nodig steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.

Het hele gezin
De jeugdbeschermer werkt met alle personen binnen het gezin, die de hele week of een aantal dagen per week op hetzelfde adres wonen als de jeugdige. Dit kunnen bijvoorbeeld ook de kinderen zijn van een partner van een van de ouders. Samen met u worden mogelijkheden besproken om de problemen aan te pakken en wordt een plan opgesteld. Dit betekent dat er niet meer voor iedere jeugdige apart een plan van aanpak wordt gemaakt. Alles wordt opgenomen in een gezinsplan. Wat al goed gaat in het gezin gebruiken we om de thuissituatie verder te verbeteren. Het opvragen van informatie, het opschrijven en het delen met anderen en waarom dit gebeurt, wordt altijd met u besproken.

De omgeving
Daarnaast wordt ook samen met u gekeken of andere familieleden, vrienden of buren kunnen helpen. Met de steun van dit ‘netwerk’ krijgt u zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen. Natuurlijk is de jeugdbeschermer ervoor om u hierbij te helpen.

De jeugdbeschermer werkt ook samen met een professioneel netwerk, zoals het wijkteam, de school en andere organisaties. De jeugdbeschermer zorgt ervoor dat alle hulp op elkaar is afgestemd en bespreekt dit met u.

Voldoende veiligheid en een goede ontwikkeling
Zodra de situatie in het gezin ‘goed genoeg’ is, kunt u, eventueel met steun van de omgeving en het wijkteam, het gemaakte plan verder uitvoeren. De jeugdbeschermer is hier niet meer bij betrokken. ‘Goed genoeg’ betekent voldoende veiligheid en een goede ontwikkeling van de jeugdige(n). In het geval van jeugdreclassering blijft de jeugdbeschermer in ieder geval betrokken tot de proeftijd is afgelopen.

Iedere jeugdige heeft recht om veilig op te groeien. Samen werken we hieraan!

Zijn er vragen?
Neem gerust contact op met ons.

Arina Kruithof gestart als nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

8 juli 2016 - 

Arina Kruithof is met ingang van 1 juli 2016 gestart als bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Zij treedt aan als opvolger van René Meuwissen. In een overbruggingsperiode werd de functie ad interim ingevuld door Vincent Schouten.

Arina Kruithof  is een 45-jarige Rotterdamse, die sinds 2011 werkzaam is geweest als directeur-bestuurder van de Stichting Halt en daarvoor bij diverse ministeries heeft gewerkt. Arina en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden elkaar in het enthousiasme om te werken voor een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Kruithof heeft grote affiniteit met de aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond toevertrouwde taken. Kruithof: ‘Het in een veranderende en complexe omgeving zorgen dat de professional optimaal zijn werk kan doen – de jeugdige beschermen –, vind ik een prachtige uitdaging waar ik veel zin in heb’. Kruithof ziet de veranderingen van inhoudelijke, organisatorische en budgettaire aard als een uitdagende opdracht.

Ook onder het bestuur van Arina Kruithof blijft Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond focussen op de verdere ontwikkeling van integraal werkende gebiedsteam Jeugdbescherming en de aansluiting bij gemeenten en partners in wijken en buurten. Met als uitgangspunt dat elk kind in een veilig gezin moet kunnen opgroeien.

Wat doet het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond?

21 april 2016 - 

 ‘In de gezamenlijkheid is er veel mogelijk’ Ab den Boer is procesregisseur Jeugd in het Veiligheidshuis

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een van de partners in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: dé plek waar organisaties die zich bezighouden met opsporing, vervolging en zorg samenkomen. Het gemeenschappelijk doel: bijdrage aan een veilige(r) samenleving en vermindering van recidive.

Vastpakken en niet meer loslaten! Onder dit motto richt het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond zich op complexe casussen. Denk hierbij aan mensen die inbreken, overvallen plegen of gewelddadig zijn, maar die tegelijkertijd zelf ook ernstige problemen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld verslaafd, hebben schulden, psychiatrische problemen of onvoldoende opleiding. Deze complexe situaties worden besproken in het casusoverleg in het Veiligheidshuis. Voor jeugdigen met complexe problematiek is er het casusoverleg Jeugd. Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond mag hierbij niet ontbreken. Ab den Boer is procesregisseur Jeugd in het Veiligheidshuis. Hij zorgt hiermee voor verbinding in de jeugdketen en tussen sociaal en justitieel domein.

Van ZSM naar Casusoverleg
Van iedere aangehouden verdachte komt een melding binnen op de ZSM-kamer. Deze is voor de regio Rotterdam-Rijnmond gevestigd op dezelfde locatie als het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. ZSM is een methodiek om zo snel en betekenisvol mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid in te zette Medewerkers van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond zitten in de ZSM-kamer om te screenen of en welke hulpverlening een jongere ontvangt. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de zaak en de persoon, waardoor er een betere afdoeningsbeslissing genomen kan worden. Heeft de verdachte een jeugdbeschermer? Dan wordt hij/zij ingelicht dat zijn cliënt is opgepakt. Als blijkt dat het gaat om een complexe casus, dan gaat deze door naar het Veiligheidshuis en wordt de situatie besproken in het casusoverleg Jeugd. Als procesregisseur leidt Ab dit overleg: ‘Met de hele jeugdketen kijken we welke interventies nodig zijn. Alleen zo krijg je alle informatie uit eerste hand en kan je met elkaar bespreken wat echt nodig is.’

Complexe casussen
Maar wanneer is een casus complex genoeg om in het casusoverleg Jeugd besproken te worden? Ab legt uit: ‘Een jongere kan hier op verschillende manieren terechtkomen. Via ZSM is één mogelijkheid. Daarnaast zijn er de High Impact Targets (HIT). Dit zijn daders van High Impact Crimes: straatroven, overvallen en woninginbraken. Jeugdigen met een HIT-status komen altijd in het casusoverleg. Het is belangrijk om deze zaken goed te blijven volgen, zodat de jongere niet terugvalt. Jongeren in deze doelgroep staan immers bekend om de hoge recidive na detentie.’

Professionals kunnen melden
Daarnaast kunnen professionals die vastlopen in een zaak, een casus inbrengen in het casusoverleg Jeugd. ‘Het moet dan uiteraard wel gaan om een jongere die een strafbaar feit heeft gepleegd. Heb je van alles geprobeerd? Loop je tegen deuren aan? Het is goed om deze zaken dan in het casusoverleg te bespreken en met elkaar te kijken wat we kunnen doen. In de gezamenlijkheid is er veel mogelijk. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, zorgpartners en justitiepartners nauw samen om tot een persoonsgerichte aanpak te komen. Dat is de grote kracht.’

Eén plan
Als een jongere eenmaal in het casusoverleg is besproken, is het nog niet voorbij. De acties die voortvloeien uit het overleg blijft Ab volgen en hij laat de casus steeds in het casusoverleg terug komen. ‘Het is belangrijk dat de betrokken ketenpartners aan een gezamenlijk plan werken. Blijkt in het casusoverleg dat er knelpunten zijn, dan kijken we met elkaar wat er nodig is. Werkt school bijvoorbeeld niet mee of is er geen ruimte voor specifieke hulpverlening? Dan moeten we dat weten.’ Als onafhankelijk procesregisseur kan Ab deze problemen aankaarten en opschalen bij de desbetreffende organisatie en aandringen op een oplossing. ‘Zo zetten we een stevige aanpak neer voor jongeren die dat hard nodig hebben. Kortom: vastpakken en niet meer loslaten!’

 

Feedback