HKZ – certificaat gecontinueerd

05 juni 2015

Wij zijn er trots op dat wij opnieuw het HKZ-certificaat hebben behaald. Uit een audit die de afgelopen dagen is uitgevoerd, blijkt dat ons crisisinterventieteam en het werkproces ‘ onderzoek kindermishandeling’  van Veilig Thuis voldoen aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de HKZ-certificering.

Wij zijn er trots op dat wij opnieuw het HKZ-certificaat hebben behaald. Uit een audit die de afgelopen dagen is uitgevoerd, blijkt dat ons crisisinterventieteam en het werkproces ‘ onderzoek kindermishandeling’  van Veilig Thuis voldoen aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de HKZ-certificering. Voor deze werkprocessen gaan we het HKZ-certificaat ontvangen zonder een kritische bevinding. Onze organisatie is sinds 2013 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Kwaliteit
De nieuwe jeugdwet die sinds 1 januari 2015 van kracht is, stelt strenge kwaliteitseisen aan de uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is in december 2014 gecertificeerd voor de eisen die zijn vastgelegd in het Normenkader. Het Normenkader is opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in samenspraak met de VNG en het werkveld.

Nieuwe organisatie
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is sinds 1 januari 2015 de rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de nieuwe gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en drangzorg in de regio Rijnmond. Ons crisisinterventieteam is 24 uur per dag bereikbaar voor crisismeldingen over kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden. Het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk geweld zijn per 1 januari 2015 opgegaan in Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dit is het centrale meldpunt voor alle meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.