Bij JBRR – mei

10 mei 2023

De afgelopen periode heeft JBRR weer niet stilgezeten. Enerzijds letterlijk: een groep  sportieve collega’s liep  een kwart marathon tijdens #demooiste in Rotterdam. Een loop waarmee zij samen €2.730,- ophaalden voor Stichting Het Vergeten Kind. Maar ook figuurlijk: het waren weer weken van hard werken aan veel verschillende onderwerpen en thema’s.

We lopen graag een aantal zaken langs die voor u als samenwerkingspartner wellicht handig zijn om te weten.

Plan voor de komende periode
Eerder spraken wij over de toenemende druk op onze organisatie.  De afgelopen maanden heeft  adviesorganisatie KPMG onderzocht hoe JBRR de periode tussen nu en de totstandkoming van het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming  zo goed mogelijk kan doorkomen.

Dit onderzoek is begin mei opgeleverd en zal de komende periode worden besproken door JBRR en onze opdrachtgever, de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR ).

Daarbij heeft JBRR een plan voor de tweede helft van 2023 aan de GRJR opgeleverd. Hierin beschrijven we onder meer hoe we willen zorgen dat het aantal inzetbare medewerkers groter wordt en hoe we het aantal gezinnen per jeugdbeschermer willen verlagen. Dit laatste gaat over de afbouw van de zogenoemde ‘organisatie caseload’. In het plan beschrijven we hoe we invulling geven aan deze werkdrukverlaging, zoals afgesproken in het FNV convenant.

Wachten op een vaste jeugdbeschermer
Sinds vorig jaar zomer vangt een team jeugdbeschermers - wij noemen ze cluster 7 - gezinnen op terwijl zij wachten op een vaste jeugdbeschermer. Dit is nodig vanwege de moeilijke situatie waarin de jeugdbescherming zich bevindt. JBRR is op dit moment bezig deze werkwijze te herzien op een manier waarop we - binnen de smalle definitie van veiligheid - toch zo veel mogelijk voor het kind kunnen doen.

Verdeeltafel
In de loop van deze maand zullen we onze cliënten, maar ook de gemeenten, de GRJR en onze ketenpartners informeren over wat er - met het oog op het vorige onderwerp - concreet verandert. In aanloop daarnaartoe worden de lopende verdeeltafel-trajecten voor gezinnen in de regio Rijnmond afgemaakt, maar er worden geen nieuwe trajecten meer via de verdeeltafel gestart.

Begeleide omgang
Samen met de GRJR, de 13 gemeenten, de drie gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis in de regio Rijnmond praten we eens in de zoveel tijd over verschillende onderwerpen die ons allemaal aangaan. In deze ‘JBJR Werkgroep Breed’ is onlangs de begeleide omgang besproken.

Begeleide omgang wordt o.a.  ingezet om het contact tussen ouder en kind te herstellen en op de langere termijn toe te werken naar onbegeleid contact in de thuissituatie. In de werkgroep is gesproken over meer zorgaanbod om gezinnen tijdens deze  begeleide omgang te ondersteunen.

De komende periode zal in alle organisaties worden nagedacht over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een gedegen en passend aanbod, zodat de begeleide omgang voor zowel ouder als kind zo goed mogelijk verloopt.

Hernieuwde richtlijn Uithuisplaatsing en Thuisplaatsing
Veilig opgroeien bij je eigen ouders samen met broertjes en zusjes, is het beste voor kinderen. Toch kan dit niet altijd en dan moet een kind tijdelijk ergens anders wonen. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende beslissing, voor het kind, de ouders én voor de jeugdprofessional. Het is een uiterste middel, als andere oplossingen niet voldoende hebben geholpen om de thuissituatie te verbeteren.

Om jeugdbeschermers te ondersteunen bij het beslissen over het wel of niet uithuis- en terugplaatsen is er een richtlijn opgesteld door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Ook helpt de richtlijn om de situatie van het kind zorgvuldig te beoordelen en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen door tijdig effectieve interventies in te zetten. De richtlijn is onlangs herzien. Bij de herziening is samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Zo hebben jongeren en ouders die ervaring hebben met uithuisplaatsing meegedacht. De richtlijn is van commentaar voorzien door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children International en het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire.

Tijdens de herziening is de richtlijn Uithuisplaatsing niet alleen bijgewerkt met nieuwe kennis, maar ook op belangrijke punten gewijzigd. Zo is de naam aangepast vanwege het grotere accent op terugplaatsing in vergelijking met de vorige versie. Er ligt meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien. En er is een nieuw afwegingskader ontwikkeld voor besluitvorming rond terugplaatsing. Daarnaast is in de richtlijn extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind.

Onze jeugdbeschermers hebben onlangs met elkaar een webinar gevolgd waarin de hernieuwde richtlijn Uithuisplaatsing en Thuisplaatsing is toegelicht. Onze gedragswetenschappers zijn volledig op de hoogte van de aangepaste richtlijn en hanteren deze bij de beoordeling van casuïstiek. Ook de jeugdbeschermers worden meegenomen in de gevolgen die deze richtlijn voor hun werkwijze heeft en waar nodig passen we interne processen aan.